ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

3,699,728,100

34.97

2. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

2,640,302,800

24.95

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด

1,872,132,145

17.69

4. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

936,066,072

8.85

5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

101,718,300

0.96

6. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

86,028,000

0.81

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

83,591,541

0.79

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

31,087,937

0.29

9. นาย ปริญญา เธียรวร

26,400,000

0.25

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

18,308,277

0.17

QR code