ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

makro
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด*

2,640,302,800

55.01

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)*

1,827,598,700

38.07

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

40,296,000

0.84

4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

25,195,300

0.52

5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

17,688,400

0.37

6. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P

     15,882,000

0.33

7. นายปริญญา เธียรวร

15,100,000

0.31

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

      11,258,900

0.23

9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

10,960,100

0.23

10. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์

9,195,000

0.19

รวม

4,613,477,200

96.10

หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
QR code