ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

makro
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด* 2,640,302,800 55.01
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87
3. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 15,882,000 0.33
4. นายสุรชัย บุญยประทีปรัตน์ 9,809,400 0.20
5. AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 7,677,000 0.16
6. นายปริญญา เธียรวร 6,000,000 0.13
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 2,715,700 0.06
8. HSBC(SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,267,300 0.05
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,063,500 0.04
10. นายสันติ เลิศอมรกิตติ 1,800,000 0.04
หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
QR code