ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด* 2,640,302,800 55.01
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87
3. AIA TH-EQ2-P 16,882,000 0.35
4. นายปริญญา เธียรวร 13,000,000 0.27
5. นายสุรชัย บุญยประทีปรัตน์ 9,625,000 0.20
6. AIA TH-EQ1-P 8,177,000 0.17
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 2,255,500 0.05
8. HSBC(SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,222,100 0.05
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,205,554 0.05
10. สำนักงานประกันสังคม 2,028,300 0.04
หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด