ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

makro
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด*

2,640,302,800

55.01

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)*

1,827,598,700

38.07

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

41,057,600

0.86

4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

28,956,800

0.60

5. นายปริญญา เธียรวร

27,150,000

0.57

6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

18,384,200

0.38

7. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1

     15,882,000

0.33

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

   12,127,792

0.25

9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

11,241,700

0.23

10. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

8,425,000

0.18

รวม

4,631,126,592

96.48

หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
QR code