ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด* 2,640,302,800 55.01
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)* 2,057,846,700 42.87
3. AIA Company Limited-APEX 16,882,000 0.35
4. นายปริญญา เธียรวร 13,000,000 0.27
5. AIA Company Limited-TIGER 11,063,600 0.23
6. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์ 9,700,000 0.20
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 2,313,700 0.05
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,276,583 0.05
9. Mr. ALFRED RUSSELL JENTES 2,250,000 0.05
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,222,100 0.05
รวม 4,757,857,483 99.12
หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด