ข้อมูลนักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ระบบการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการสื่อสารให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

QR code