ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1234

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกสาร “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

QR code