ความยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้


แนวทางเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปลาทูน่า ดาวน์โหลด
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ดาวน์โหลด
นโยบายสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ ดาวน์โหลด
นโยบายภาษี ดาวน์โหลด
ประกาศข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับซัพพลายเออร์ ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับลูกค้าสมาชิก ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับนักลงทุน ดาวน์โหลด
QR code