ข้อมูลนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีดังนี้

makro
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

2,640,302,800

55.01

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

1,827,598,700

38.07

3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

38,441,700

0.80

4. นายปริญญา เธียรวร

34,300,000

0.71

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

18,879,397

0.39

6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

17,106,100

0.36

7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

11,310,300

0.24

8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

8,302,900

0.17

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

7,107,958

0.15

10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

6,287,300

0.13

รวม

4,631,126,592

96.03

หมายเหตุ * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
QR code