ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ปี 2564 เป็นอีกปีที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เผชิญกับความท้าทาย จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ โดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุน แม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะยังไม่มี ทิศทางที่ชัดเจน ทว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรวมถึงพื้นฐานการเติบโตของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความระมัดระวัง
QR code