ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559 2560 2561 2562 2563
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 52,859 58,976 62,065 62,641 74,034
หนี้สินรวม 37,118 40,965 42,808 41,907 51,324
ทุน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,741 18,011 19,257 20,734 22,710
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 169,226 182,753 188,583 206,180 214,140
รายได้รวม 172,790 186,754 192,930 210,627 218,760
กำไรเบื้องต้น 15,504 18,401 18,944 21,168 22,124
กำไรสุทธิสำหรับปี 5,413 6,178 5,942 6,245 6,563
กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี (บาท)  1.13 1.29 1.24 1.30 1.37
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี  3.1 3.3 3.1 2.9 3.0
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.4 0.35
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 36.2 37.1 32.8 32.0 30.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 10.7 11.0 9.7 9.9 9.5
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 75.4 74.6 77.5 73.8 73.1
ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.28 3.66 3.90 4.22 4.63
เงินปันผลต่อหุ้น  0.85 0.96 0.96 0.96 1.00*
หมายเหตุ :
* เงินปันผล จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย:
1) เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ


** หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
QR code