ข้อมูลนักลงทุน

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2558 ที่ผ่านไป นับเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ พนักงานของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้รับ ทั้งในส่วนของผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางรากฐานในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในอนาคต