ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมี ธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ด้วยตระหนักถึงหน้าที่และการทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
QR code