ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ “แม็คโคร 4.0” โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอันถือเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
QR code