สมาชิกแม็คโคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร

เพียงคุณเป็น เจ้าของร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร ตัวแทนการจัดซื้อของบริษัท

หลักฐานในการใช้สมัครสมาชิก

เจ้าของธุรกิจ
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ 
  • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของร้านที่มีชื่อในทะเบียนนั้น ๆ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อของบริษัท
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาใบ ภพ.20   
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
ผู้ที่มีอำนาจและสิทธิในสมาคม สโมสร และมูลนิธิต่างๆ
  • สำเนาใบจัดตั้งสมาคม สโมสร หรือองค์กรนั้น ๆ
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลธรรมดา
  • แสดงใบเสร็จที่มียอดซื้อตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
** กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองเอง กรุณาแสดงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
ทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ ระบุชื่อผู้ที่จะทำบัตร สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจทำแทน