นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และปัจจุบันมาเป็นพนักงานของแม็คโคร

 • น.ส.ธิดารัตน์ คำปัน

  ตำแหน่ง Customer Service
  สาขา มุกดาหาร
  ระยะเวลาที่ร่วมงานกับ makro 2 ปี 5 เดือน
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2557
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 • น.ส.อรพิมล คนเพียร

  ตำแหน่ง Customer Service
  สาขา มุกดาหาร
  ระยะเวลาที่ร่วมงานกับ makro 2 ปี 2 เดือน
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2557
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 • นางสาว พรธิตา เอี่ยมบำรุง

  ตำแหน่ง CDO - Service
  สาขา 100 แพร่
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2556
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • นาย ณัฐวุฒิ แทนน้อย

  ตำแหน่ง Sales Representative
  สาขา ชุมแพ ST.61
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
 • ว่าที่ร้อยตรี ณัฐกิตติ์ ผ่องศรีใส

  ตำแหน่ง CDO HO
  สาขา นครอินทร์
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2017
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • นาย นพพล สุวรรณ

  ตำแหน่ง จัดเรียงสินค้า NF2
  สาขา นครอินทร์
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2018
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • นาย เกียรติศักดิ์ ภูเกติยะ

  ตำแหน่งStaff 1 - Nationwide Canvass
  สาขา มหาสารคาม
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2018
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • นาย ณัฐพล ดวงสาพล

  ตำแหน่ง Staff 1 - Nationwide Canvass
  สาขา มหาสารคาม
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2018
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • นางสาว กนิษฐา ปานแดง

  ตำแหน่ง Canvass
  สาขา พิษณุโลก 2
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2018
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • นางสาว สโรชา โรจนีย์

  ตำแหน่ง Sales Representative
  สาขา อยุธยา
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2014
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต วาสุกรี
 • นางสาว นุสรา ขันธและ

  ตำแหน่ง Sales Representative
  สาขา อยุธยา
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต วาสุกรี
 • นางสาว เพ็ญนภา บรรเจิดกาญจน์

  ตำแหน่ง Canvass
  สาขา ทุ่งสง
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016-2017
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • นางสาว สุพิชญ์รดา นพจิราวรันกูล

  ตำแหน่ง Staff 1- Bakery
  สาขา ลำพูน (ST.34)
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2018
  สถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
 • Mr. DY Darith

  ตำแหน่ง CDO-Customer Development-FR
  สาขา พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 • นางสาว นิติยา บุญบุบผา

  ตำแหน่ง CD Admin
  สาขา ศรีสะเกษ
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2017
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 • นางสาว จันทิมา นิลวรรณ์

  ตำแหน่ง Staff 2- Cashier
  สาขา บุรีรัมย์
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2010
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • นาย เจนณรงค์ แก้วสุข

  ตำแหน่ง Staff 1- Premium
  สาขา บุรีรัมย์
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • นางสาว ณพศกร เสมบุตร

  ตำแหน่ง Staff-1 Cashier
  สาขา ฉะเชิงเทรา
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2016
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัทรราชนครินทร์
 • นางสาว ภรัณยา วรรณโร

  ตำแหน่ง CD Admin
  สาขา จันทบุรี
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2010
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 • นางสาวอรวรรณ พระคุณเลิศ

  ตำแหน่ง Officer - Customer Development - HoReCa
  สาขา วารินชำราบ
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2008
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นางสาวรุจิรา อร่ามเรือง

  ตำแหน่ง Officer - Customer Development – Food Retailer
  สาขา วารินชำราบ
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2009
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายวีระยุทธ์ ยวงประสิทธ์

  ตำแหน่ง CDO HORECA
  สาขา รามอินทรา
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2013
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • นาย วรพล สมใจ

  ตำแหน่ง Adecco
  สาขา อุดรธานี
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2015
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • นางสาวอรอนงค์ ภาพพา

  ตำแหน่ง Reception
  สาขา อุดรธานี
  เข้าร่วมกิจกรรม University Project ปี 2012
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี