ที่มาและแนวคิด

ด้วย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าสมาชิกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก และร้านโชห่วยทั่วประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยไทย ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ซึ่งเป็นโครงการของแม็คโครที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าปลีกจำนวน 10 ร้านต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนโดย

  1. ภาคทฤษฎี โดยให้มีการเรียนการสอนใน 1 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
  2. ภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อออกปฏิบัติการสำรวจร้านค้า ให้คำแนะนำและเขียนแผนพัฒนาร้านค้าจำนวน 10 ร้าน โดยจะมีการคัดเลือก 3 แผนงานสุดท้าย เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าจริง

สำหรับแผนพัฒนาร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกในระดับสถาบันจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยผู้ชนะระดับประเทศจะได้รับมอบรางวัลในงานตลาดนัดโชห่วย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี