เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกเป็น  7  หัวข้อ  ได้แก่

ลำดับ หัวข้อการให้คะแนน ระดับ
มหาวิทยาลัย
ระดับ
ภูมิภาค/ประเทศ
1 ความร่วมมือกับทีมพี่เลี้ยงแม็คโครในการทำกิจกรรมตามแผนงาน ตามวัน-เวลา ที่กำหนด 20% -
2 การวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย“โดยการใช้โปรแกรม ออกแบบผังร้าน 3 มิติ ของ โครงการมิตรแท้โชห่วย” และประยุกต์ใช้ความรู้จาก 8 หัวข้อ การจัดการร้านค้าปลีกที่ได้เรียน 25% 25%
3 การปรับปรุงร้านค้าได้จริงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของร้าน ตามแผนงาน และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (New normal) เช่น การช่วยร้านค้าสมัครบริการ รับชำระด้วย True money wallet หรือ E-Payment อื่นๆ การช่วยร้านค้าสร้าง LINE OA หรือ LINE กลุ่ม ของร้านค้า / FB Page ของร้านค้า แนะนำการทำบริการ delivery / pre-order
- การช่วยร้านค้าสมัครแม็คโครแอพลิเคชั่น เพื่อรับรู้ข่าวสารโปรโมชั่น, LINE @ แม็คโคร และ LINE @แม็คโครมิตรแท้โชห่วย เพื่อรับความรู้
25% 25%
4 การใช้สื่อต่าง ๆ ที่ได้รับอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม (p.o.p /ป้ายราคา/ป้ายหัวชั้น/แบนเนอร์สำหรับติดร้านค้าที่ปรับปรุง 3 ร้าน ) - 10%
5 ความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียสร้างความแตกต่างโดยใช้ผลิตภัณฑ์ จาก พันธมิตรทางการค้า ( ไทยน้ำทิพย์/ยูนิลีเวอร์/เนสท์เล่/พีแอนด์จี ) และสามารถนำไป ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าในอนาคต 15% 15%
6 การจัดทำ presentation และการนำเสนอได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน 15% 10%
7 การติดตามผลการปรับปรุงร้านค้า ยอดขายร้านค้าที่เพิ่มขึ้น โดยสัมภาษณ์ร้านค้าเป็น VDOและวัดยอดซื้อสินค้าที่แม็คโคร ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมของปีการแข่งขัน - 15%
  รวม 100% 100%