วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่อุดหนุนร้านค้าปลีกไทย
  3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และได้มีโอกาสสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกไทยให้ทันสมัย
  4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าปลีกได้อย่างยั่งยืน และมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
  5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการช่วยเหลือร้านค้าปลีกปรับตัวให้อยู่รอดในท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดจาก Covid-19