ที่มาและแนวคิด

ด้วย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าสมาชิกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก และร้านโชห่วยทั่วประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยไทย ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างแม็คโคร กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เป็นโครงการของแม็คโครที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน โดยการช่วยยกระดับร้านค้าปลีกร้านโชห่วยดั่งเดิมให้กลายเป็น “สมาทโชห่วย” เพื่อให้สามารถอยู่รอด อยู่รวยท่ามกลางวิกฤติต่างๆและการแข่งขันที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งในปีนี้กิจกรรมจัดเป็นออนไลน์ 100%