เกณฑ์การตัดสิน

ลำดับ หัวข้อการให้คะแนน ระดับ
มหาวิทยาลัย
1 การยกะดับร้านค้าให้กลายเป็นสมาทโชห่วยที่ทันสมัย : โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ Line, E-Payment, มีการแนะนำ Solution อย่างน้อย 3 ชนิดต่อร้านค้า โดยมีการคนวนต้นทุน กำไรและอัตราการคืนทุนให้แก่ร้านค้า 30%
2 การแก้ปัญหา (pain point) ของร้านค้าได้อย่างตรงจุด : มีการปรับปรุงร้านค้าได้ตรงกับปัญหาของร้านค้าและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของร้าน (นักเรียน,นักศึกษา,พนักงานออฟฟิส, แหล่งชุมชน) 20%
3ความเหมาะสมของ solution ที่เลือกให้กับร้านค้า : : Solution ที่เลือกมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้านั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่า 20%
4 ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียในการสร้างความแตกต่าง : นำเสนอไอเดียเสริมเพิ่มความแต่งต่างให้กับร้านค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 15%
5 การนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ สื่อสารออกมาได้ชัดเจน : Artwork ที่ทำออกมาใช้โปรโมทผ่านโซเชียล มีนำเสนอได้อย่างตรงประเด็น ครบ ตอบโจทย์ เข้าใจง่าย และมีความสร้างสรรค์เข้ากับยุค 4.0 15%