รางวัลที่ได้รับ

รางวัลสำหรับนักศึกษา

รางวัลสำหรับนักศึกษา
  • ทุนการศึกษาทุกสถาบัน ทีมที่ชนะการประกวดแต่ละสถาบัน พร้อมประกาศนียบัตร
    (บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเป็นเงินรางวัล)
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลสำหรับร้านค้า (รางวัลร่วมกับทีมชนะเลิศระดับมหาลัย) มูลค่า 5,000 บาท