ความยั่งยืน
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
makro อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญคือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานรวมกว่า 16,000 คน ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละช่วงอายุ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการทำงานที่หลอมรวมให้พนักงานในช่วงอายุต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันตามค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตอกย้ำการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 6 คือ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง “สร้างคนให้เติบโต” หรือ “Grow our People for Growth” รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Young Talent ในการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก้าวต่อไปที่ยั่งยืน

ด้วยนโยบายของภาครัฐที่มุ่งผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้า รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนของสินค้าอาหารสด ส่งผลให้คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหาร รวมถึงวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมที่มีสัญลักษณ์ Quality Pro และการตรวจสอบการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คโครสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นเลิศ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามเป้าหมายหลัก 6 ประการ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน รวมทั้งการสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคู่ค้า ลูกค้า คนในชุมชน และพนักงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ แม็คโครทำดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน โครงการมิตรแท้โชห่วย ตลอดจนร่วมสนับสนุนนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

ในนามของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างดีเสมอมาตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจ 29 ปี บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนของสังคมและประเทศตลอดไป
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code