ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

เลือกปี

เติมเต็มคุณภาพชีวิต บนเส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ำและการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ด้วยการจัดทำการประเมินระดับผลกระทบ และแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ โดยผนวกหลักคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโตและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้ อาทิ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่ปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้ว กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง หรือที่เรียกกันว่าโฮเรก้า (HoReCa) ก็มีความต้องการอาหารคุณภาพและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “แม็คโคร 4.0” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมทั้งการดำเนินการเรื่องอาหารคุณภาพและปลอดภัย โดยครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิต และความปลอดภัยของสินค้าแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าร้านโชห่วยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเสนอแนวคิดในการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกยุคใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงร้านโชห่วย และนำเสนอรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่เพื่อขยายโอกาสทางการค้า เช่น “โครงการครัวชุมชน” ที่มีจุดมุ่งหมายให้ร้านโชห่วยเพิ่มการขายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รายงานความยั่งยืน "เติมเต็มคุณภาพชีวิต บนเส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืน"
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code