ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

เลือกปี

คู่คิด...เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอรายงานความยั่งยืนฉบับแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเส้นทางสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องโดยยึดมั่นในความปลอดภัยและคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น “คู่คิดธุรกิจ” และมุ่งมั่น ที่จะเป็น “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ บริษัทฯ ชุมชน และประเทศไทยเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ในเป้าหมายระดับกลยุทธ์ แม็คโคร 4.0: “คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้กำหนดความมุ่งหมายหลัก 6 ด้านเพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
  1. ก้าวเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย
  2. ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
  3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  4. เป็นที่รักในท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมชุมชน
  5. สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า
  6. เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รายงานความยั่งยืน "คู่คิด...เพื่อสังคมที่ยั่งยืน"
QR code