สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ถลาง

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสโตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้
  • ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามโปรแกรมซ่อมบำรุงของสโตร์
  • ทำรายงานการซ่อมบำรุง และความเสียหายต่างๆ ที่เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบระบบต่างๆ ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี และลงบันทึกในรายงาน
  • ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมงานที่ว่าจ้างคู่สัญญาดำเนินการ
  • ทำหน้าที่จัดหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับการซ่อมบำรุงของสโตร์
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีทักษะเบื้องต้นในการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • เรียกหาได้ตลอดเวลา
  • มีร่างกายแข็งแรงทำงานได้เป็นเวลานาน
  • มีความอดทนสูง

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…

QR code