ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

makro

15 ก.พ. 2560
แม็คโครจับมือกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) ณ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย เพื่อให้ผู้แทนจากร้านค้าชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด) ทั่วทุกภูมิภาค มาเรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างถูกวิธี เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

QR code