มิตรแท้โชห่วย

makro

สมัครสมาชิก
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

สิทธิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิก
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

1 ชุดคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก ฉบับเจาะลึก
ไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนผังร้านและการจัดเรียงสินค้า
2 ชุดคู่มือเปิดร้านใหม่ พร้อมหนังสือสร้าง
ความแตกต่าง
3 ชุดคู่มือปรับปรุงร้าน พร้อมหนังสือสร้าง
ความแตกต่าง
4 วารสารมิตรแท้โชห่วย
5 การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก
6 กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ


ทั้งหมดนี้เราให้ฟรี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่นี่

1. : ทำเลที่ตั้งร้านค้า/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ข้อมูลคู่แข่งของร้านค้าท่าน
   
ใกล้โรงเรียน ใกล้สถานที่ทำงาน ใกล้ที่พักอาศัย ใกล้ชุมชน/ตำบล
2. : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ประเภทลูกค้า) ของร้านค้าของท่าน
   
เด็ก/ผู้ใหญ่ พนักงานบริษัทฯ คนงาน เด็กประถม/มัธยม วัยรุ่น/นักศึกษา
3. : ร้านค้าคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง
   
จำนวนร้านค้าคู่แข่ง ร้าน
4. : ชื่อ/ประเภทร้านค้าคู่แข่ง
   
จำนวนร้านค้าปลีกดั้งเดิม ร้าน
จำนวนร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ร้าน
5. : สัดส่วนสินค้าภายในร้านของท่าน
   
สัดส่วนสินค้าบริโภค %
สินค้าอุปโภค %
6. : สินค้าขายดี 3 กลุ่มแรกในร้านของท่าน (กรุณาระบุเป็นตัวเลข)
   
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ เครื่องดื่มเย็นอื่นๆ
ของขบเคี้ยว ลูกอม/ช็อคโกแลต
เครื่องดื่มร้อนอื่นๆ /นมผง สินค้าอุปโภคอื่นๆ
สินค้าใช้ส่วนบุคคล สินค้าอาหารจำเป็น
สินค้าเฉพาะ/พิเศษ
7. : บริการอื่นๆ ในร้านของท่าน (ถ้ามี) กรุณาระบุ
   
รับชำระค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ บัตรเติมเงิน
รับทำ พ.ร.บ. รับถ่ายสำเนา/ส่งแฟกซ์
ตู้น้ำหยอดเหรียญ  
อื่นๆ ระบุ
8. : ท่านมีสัญญาผูกพันกับบุคคล หรือ นิติบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก
   
มี ไม่มี
9. : ท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านในห้อข้อใด?
   
ทำเลที่ตั้งร้านค้า
การเลือกตัวสินค้าที่ถูกต้อง และ เหมาะสม เข้ามาขายภายในร้าน
การตั้งราคาที่เหมาะสม และมีหลักการให้กับสินค้าแต่ละกลุ่มในร้าน
การจัดวางแผนผังชั้นจัดเรียงสินค้า (รูปแบบการวางชั้นจัดเรียง)
การปรับปรุงภาพลักษณ์ร้าน อาทิเช่น ความสว่างภายใน/ภายนอกร้าน, สี
การส่งเสริมการขาย และเพิ่มบริการที่ลูกค้าต้องการ เช่น การรับชำระค่าน้ำ ไฟ โทรศํพท์ และ อืนๆ
การจัดการสินค้าคงคลัง
อื่น ๆ กรุณาระบุ
10 : ท่านต้องการร่วมโครงการ แม็คโครจัดให้ หรือไม่
   
ใช่   ไม่
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง