ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) (Chan Road)

ลักษณะงาน
 • ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ   การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง   โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้จัดการเวร 
 • ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด  หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก  ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ยืนยันเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน  และ สินค้าส่งคืน
 • ดำเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้าสู่พื้นที่ขายทุกตัวมีบาร์โค้ดที่ถูกต้องเรียบร้อยดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, รถยกสินค้าและเครื่องมือขนย้ายสินค้า)
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้า รวมไปถึง Supply Chain Management ; DC  เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพของการจัดส่ง
 • ประสานงานกับ ฝ่ายควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control)  ในกรณีที่พบว่าเอกสารการส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขบิลเงินสดของแผนกต่างๆ ที่ลงตัวเลขผิด
 • ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับตรวจรับสินค้าต้องถูกต้องในใบสั่งสินค้า ป้ายระบุต่างๆที่ชัดเจน  รหัสสินค้าตรงตามที่กำหนด
 • ควบคุมการตรวจรับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายตามรายการให้กับแผนกผู้สั่งสินค้า โดยต้องเขียนใบนำออก/นำเข้า อย่างเคร่งครัด
 • ควบคุมการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันและส่งรายงานสรุปประจำวันให้กับแผนกควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control)
 • รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ส่งสินค้า คนขับรถ และทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้รักษาความปลอดภัยมีการใช้งานตลอดเวลา รถโฟร์คลิฟต์มีการใช้งานอย่างปลอดภัย และแผนกปลอดจากอุบัติเหตุ
 • มีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตรวจรับสินค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดตารางกะของพนักงานในแผนก
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลให้พนักงานแต่งกายถูกต้องตามกฏระเบียบของบริษัท


คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ตรงในงาน GR ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)
 • มีประสบการณ์งาน Goods Receive , Warehouse , งานดูแลระบบ Inventorary หรืองาน DC มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทัศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
 • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

ส่งใบสมัครงาน (Resume) มาได้ที่ E-mail : kketkhie@siammakro.co.th, pkhomgri@siammakro.co.th, sthongji@siammakro.co.th, jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8166, 02-067-8153, 02-067-8148 หรือ Line : @makrojob

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th