วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย
  2. สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่อุดหนุนร้านค้าปลีกไทย
  3. เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานจริงด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก
  4. เพื่อนำความรู้ไปช่วยปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน