ข้อมูลนักลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจากผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

1.2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2556 - 2560)

  ปี 2556** 2557** 2558 2559 2560

   กำไรต่อหุ้น (บาท)*

0.90

1.03

1.12

1.13

1.29

   เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*

0.80

0.77

0.85

0.85

0.96

   อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

89.1

75.1

75.9

75.4

74.6หมายเหตุ:
* กำไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นคำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น

** ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
makro
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code