ข้อมูลนักลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

1.2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2555 - 2559)

ปี 2555 2556 2557 2558** 2559**
  กำไรต่อหุ้น (บาท)* 0.74 0.90 1.03 1.12 1.13
  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* 0.63 0.80 0.77 0.85 0.85
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.9 89.1 75.1 75.9 75.4


หมายเหตุ:
*กำไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นคำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลต่อหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 10.50 บาทต่อหุ้น และ 12.50 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

**ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
makro
QR code