ข้อมูลนักลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2558 - 2562)

  ปี 2558 2559 2560 2561 2562

   กำไรต่อหุ้น (บาท)*

1.12

1.13

1.29

1.24

1.30

   เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*

0.85

0.85

0.96

0.96

0.96

   อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

75.90

75.40

74.60

77.50

73.80makro
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code