ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558 2559 2560 2561 2562
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 47,910 52,859 58,976 62,065 62,641
หนี้สินรวม 33,703 37,118 40,965 42,808 41,907
ทุน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,207 15,741 18,011 19,257 20,734
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 152,604 169,226 182,753 188,583 206,180
รายได้รวม 155,917 172,790 186,754 192,930 210,627
กำไรเบื้องต้น 14,667 15,504 18,401 18,944 21,168
กำไรสุทธิสำหรับปี 5,378 5,413 6,178 5,942 6,245
กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี (บาท)  1.12 1.13 1.29 1.24 1.30
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี  3.4 3.1 3.3 3.1 2.9
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 39.8 36.2 37.1 32.8 32.0
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 11.7 10.7 11.0 9.7 9.9
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 75.9 75.4 74.6 77.5 73.8
ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 2.96 3.28 3.66 3.90 4.22
เงินปันผลต่อหุ้น  0.85 0.85 0.96 0.96* 0.96*
หมายเหตุ :
* เเงินปันผลต่อหุ้นประกอบด้วย :
1) เเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.56 บาทต่อหุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2563
รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น

** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code