ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2557
(ปรับปรุงใหม่)
2558 2559 2560 2561
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 43,666 47,910 52,859 58,976 62,065
หนี้สินรวม 30,879 33,703 37,118 40,965 42,808
ทุน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,787 14,207 15,741 18,011 19,257
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 139,271 152,604 169,226 182,753 188,583
รายได้รวม 142,532 155,917 172,790 186,754 192,930
กำไรเบื้องต้น 12,500 14,667 15,504 18,401 18,944
กำไรสุทธิสำหรับปี 4,922 5,378 5,413 6,178 5,942
กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี (บาท)  1.03 1.12 1.13 1.29 1.24
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี  3.5 3.4 3.1 3.3 3.1
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 41.3 39.8 36.2 37.1 32.8
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 12.3 11.7 10.7 11.0 9.7
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 75.1 75.9 75.4 74.6 77.5
ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 2.68 2.96 3.28 3.66 3.90
เงินปันผลต่อหุ้น  0.77 0.85 0.85 0.96 0.96*
หมายเหตุ :
* เงินปันผลต่อหุ้นประกอบด้วย :
1) เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.56 บาทต่อหุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2562
รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น

** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
QR code