ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
13 พฤศจิกายน 2563 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
10 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3/ 2563 (F45)
10 พฤศจิกายน 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
30 ตุลาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
22 ตุลาคม 2563 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21 สิงหาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
10 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/ 2563 (F45)
07 สิงหาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 กรกฎาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 กรกฎาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 พฤษภาคม 2563 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
8 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงผลการเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2563 (F45)
8 พฤษภาคม 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563
3 เมษายน 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
3 เมษายน 2563 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
18 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี 2562 (F45)
18 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2562
18 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งการเลิกบริษัทย่อย
31 มกราคม 2563 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ
QR code