ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
03 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 กรกฎาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 พฤษภาคม 2563 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
8 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงผลการเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
8 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2563 (F45)
8 พฤษภาคม 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563
3 เมษายน 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
3 เมษายน 2563 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
18 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี 2562 (F45)
18 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2562
18 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งการเลิกบริษัทย่อย
31 มกราคม 2563 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ
QR code