ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
20 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (แก้ไข Template)
13 พฤษภาคม 2565 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
10 พฤษภาคม 2565 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และแจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
10 พฤษภาคม 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10 พฤษภาคม 2565 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
03 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เมษายน 2565 แจ้งกรรมการและผู้บริหารลาออก
20 เมษายน 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 มีนาคม 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงินประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
18 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 การขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 มกราคม 2565 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
14 มกราคม 2565 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
07 มกราคม 2565 การผ่อนผันหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามขายหุ้น (Silent Period) (เพิ่มเติม)
QR code