ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
11 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11 พฤษภาคม 2564 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
05 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เมษายน 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
19 เมษายน 2564 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
23 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ
19 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2563 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code