ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
20 ธันวาคม 2562 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563
18 พฤศจิกายน 2562 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
8 พฤศจิกายน 2562 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
8 พฤศจิกายน 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงผลการเนินงานไตรมาสที่ 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
8 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/2562 (F45-3)
25 ตุลาคม 2562 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
28 สิงหาคม 2562 การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
13 สิงหาคม 2562 แจ้งกรรมการลาออก
08 สิงหาคม 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
08 สิงหาคม 2562 ชี้แจงผลการเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2562 (F45-3)
17 พฤษภาคม 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
08 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2562 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2562 ชี้แจงผลการเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
08 พฤษภาคม 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทฯ
03 พฤษภาคม 2562 การเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 เมษายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
22 มีนาคม 2562 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
22 มีนาคม 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
18 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
20 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ชึ้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
QR code