ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
25 มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น
18 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี 2562 (F45)
18 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2562
18 กุมภาพันธ์ 2563 การแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งการเลิกบริษัทย่อย
31 มกราคม 2563 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ
QR code