ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
04 ก.ย 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
08 ส.ค 2561 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
08 ส.ค 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2561 (F45-3)
11 พ.ค 2561 รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
09 พ.ค 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
09 พ.ค 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2561 (F45-3)
02 พ.ค 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 เม.ย 2561 แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
16 มี.ค. 2561 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
15 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
20 ก.พ. 2561 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 [เพิ่มเติมข้อมูล]”
20 ก.พ. 2561 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2561
20 ก.พ. 2561 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 ก.พ. 2561 ชึ้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2559
20 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (F45-3)
QR code