ข้อมูลนักลงทุน

เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  • ก. ทะเบียนกรรมการ
  • ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  • ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
 5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช
อายุ 42
จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 7/2007
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2010
 • หลักสูตร ASEAN CG Scorecard Coaching (มกราคม 2562)
 • หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 50/2019
 • อบรมการใช้งานระบบ SET Link (กันยายน 2562)
 • Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (กันยายน 2562)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (กรกฎาคม 2558)
 • หลักสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)
 • หลักสูตร “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (กรกฎาคม 2562)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives (กันยายน 2562)
ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 • หลักสูตร TQA Application Report Writing โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สิงหาคม 2553)
 • หลักสูตร “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (กรกฎาคม 2562)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives (กันยายน 2562)
ประวัติการทำงาน
 • 2550 - 2554 ผู้ควบคุมและสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัท
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
  บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - เลขานุการบริษัท
  แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code