ข้อมูลนักลงทุน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 1. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  • ก. ทะเบียนกรรมการ
  • ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  • ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
 5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
อายุ 43
จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการตลาด RMIT University ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 82/2017
 • Company Reporting Program (CRP) รุ่น 19/2017
 • Board Reporting Program (BRP) รุ่น 24/2017
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
 • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 11
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - 2551
  นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556
  ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2557
  ผู้จัดการแผนกบริหารหนี้สินและความเสี่ยง
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - มิ.ย. 2561
  ผู้จัดการอาวุโส - ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
  รองผู้อำนวยการ - ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ย. - ปัจจุบัน
  เลขานุการบริษัท
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
QR code