คู่คิดธุรกิจอาหาร

สินเชื่อ GSB SMEs StartUP

สินเชื่อ SMEs Start Up ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทย ให้ไอเดียของคุณ ขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและ ให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ

makroสินเชื่อ SMEs Start Up

ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทย ให้ไอเดียของคุณ
ขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและ
ให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ


วัตถุประสงค์การกู้

 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร


คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี
 • ประกอบกิจการอยู่แล้ว มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีสายการผลิตใหม่


จำนวนเงินให้กู้ :  สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท


ประเภทเงินกู้

 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)


ระยะเวลาชำระ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
 • ปีที่ 3-10 ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารเกี่ยวกับกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ
 • ข้อมูลโครงการและแผนธุรกิจ


อกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลนอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม


เอกสารด้านการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น


หลักประกันการกู้เงิน

 • สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน
 • ที่ดินและอาคาร
 • โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด
 • หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


หลักฐานในการขอกู้

 • แบบคำขอแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น


*หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ดูรายละเอียดสินเชื่ออื่นๆได้ที่...
https://www.gsb.or.th/GSB_LoanSMEs.aspx