คู่คิดธุรกิจอาหาร

สินเชื่อทั่วไป

เงินต่อยอดธุรกิจ

ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร

makroระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 7 ปี

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 400 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย: เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร


หลักประกัน

ที่ดินเปล่า / สถานประกอบการ / ที่พักอาศัย / เครื่องจักร / เงินฝาก เป็นต้น


รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเอกสาร


บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัครผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกันเจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)


นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
 • ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
 • ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)

สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
ดูรายลเอียดสินเชื่ออื่นๆได้ที่  https://www.kasikornbank.com/th/personal/Pages/Home.aspx