Career

Job Vacancies - Suphan Buri

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก
  • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน

  คุณสมบัติ :
  • อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

line