Career

Job Vacancies - สุขุมวิท22

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  - จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
  - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย
  - ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
  - ดูแลจัดทำแผนอบรมดับเพลิง,งานต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงดูแล รปภ.,แม่บ้าน,ระบบ CCTV และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  คุณสมบัติ
  - เพศชาย จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้า.เครื่องกล,อิเล็กทรานิกส์
  - มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  - สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line