News & Activities

25 March 2019
แม็คโคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อบรมเรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP

คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คุณพินตา ศรีประย่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การอบรมเรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ด้วยมาตรฐาน ThaiGAP" ให้แก่พันธมิตรทางการค้าด้านการเกษตรของแม็คโคร กว่า 60 ราย เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก โดยเพิ่มโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้าในระดับนานาชาติ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแม็คโครในการซื้อสินค้าปลอดภัย ณ อาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่
line