บทความและเกร็ดความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

คู่คิดธุรกิจอาหาร

การสมัครสมาชิกแม็คโคร

Share

สมัครสมาชิกฟรีง่าย ๆ ได้ 2 ช่องทาง

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ที่นี่ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 7 วัน

2. สมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แม็คโครทุกสาขารับบัตรได้เลยทันที)

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร
เพียงคุณเป็น เจ้าของร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร ตัวแทนการจัดซื้อของบริษัท


หลักฐานในการใช้สมัครสมาชิก

เจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของร้านที่มีชื่อในทะเบียนนั้น ๆ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อของบริษัท

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาใบ ภพ.20  
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ

ผู้ที่มีอำนาจและสิทธิในสมาคม สโมสร และมูลนิธิต่างๆ

  • สำเนาใบจัดตั้งสมาคม สโมสร หรือองค์กรนั้น ๆ
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลธรรมดา

  • แสดงใบเสร็จที่มียอดซื้อตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร


** กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองเอง กรุณาแสดงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
ทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ ระบุชื่อผู้ที่จะทำบัตร สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจทำแทน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siammakro.co.th/#Member