Career

Job Vacancies - Town in Town

Type
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  สำหรับน้องๆ ที่จบในสายวิทยาศาสตร์อาหาร , ประมง , พืช , เกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก แม็คโครเปิดรับสมัครน้องๆ ในโครงการ " Operation Trainee Fresh Food " เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง "หัวหน้าแผนกอาหารสด" โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)
  น้องๆ ที่ผ่านโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกงานจริงตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ร่วมโครงการ จนน้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เรื่อง Product knowledge , วิธีการบริหารจัดการภายในสาขา , การแก้ไขปัญหา , การคิดและนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามและให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

  ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของการเรียนรู้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติงานในสาขาของแม็คโครในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใน 1 เดือนแรกของการเริ่มงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เรียนงานในทุกๆ แผนกของฝ่ายอาหารสดของแม็คโคร และเดือนที่สอบจะต้องเลือกแผนกที่ตัวเองจะต้องการจะฝึกงานต่อพร้อมเตรียมทำ Project และเดือนที่ 6 จะมีการนำเสนอ Project ต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสิน ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ผ่านทางบริษัทฯ จะแจ้งสาขาที่จะต้องปฏิบัติงานให้ทราบอีกครั้ง


  คุณสมบัติ
  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , เกษตร , ประมง , สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารหรือธุรกิจค้าปลีกโดยตรง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี ยินดีรับน้องๆ ที่เป็นนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และเข้างานกะได้
  • มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในสาขาที่บริษัทฯกำหนดให้ได้ 
  สวัสดิการ 
  • Life insurance 
  • Medical insurance
  • Performance bonus
  • incentive 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
  • ประกันชีวิต 
  • ประกันสังคม 
  • ประกันสุขภาพ 
  • ประกันอุบัติเหตุ 
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม 
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ 
  • โบนัสประจำปี

  ติดต่อดังนี้
  คุณปริญญา(มาร์ช), คุณศรัญญา(มะนาว), คุณกนกลักษณ์(ปุ๊ก)
  02-067-8153, 02-067-8148, 02-067-8166
  jobs@siammakro.co.th
  pkhomgri@siammakro.co.th
  sthongji@siammakro.co.th
  kketkhiew@siammakro.co.th

line