Career

Job Vacancies - Petchkasem

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในสาขา งานไฟฟ้า, งานสาธารณูปโภค , บ่อบำบัด , CCTV , ระบบ generator , อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในสาขา 
  • จัดทำแผน PM พร้อมงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย , monitor อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อลดต้นทุนในการซ่อมแซม 
  • ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานที่
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,ไฟ้ฟ้ากำลัง,เครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคาร , งานสาธารณูปโภค อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail  hrs111@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-033-0050 ต่อ 104-105

line