Career

Job Vacancies - Talang

Type
Zone
Branch

ผู้จัดการแผนก Bakery

  ลักษณะงาน
  • สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่
  • ดูแลสินค้าขนมอบให้มีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลวันหมดอายุ และดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า
  • กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้าตาม order และประมาณการยอดขาย
  • จัดทำงบประมาณการดำเนินงานร้านเบเกอรี่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องสภาพตลาดในปัจจุบัน
  • จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  • จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าและใส่ใจความต้องการของลูกค้า
  • แนะนำและส่งเสริมการขายสินค้า Own Brand กับลูกค้า มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอที่จะนำเสนอให้ลูกค้า
  • รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาขาให้อยู่ในระดับสูง รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
  • ดำเนินการต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต
  • 1พิจารณาการจ้างงานและการเลิกจ้างของพนักงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะ และเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงานเน้นลูกค้าเป็นหลัก
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่องการผลิตสินค้าเบเกอรี่


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…

line