Career

Job Vacancies - Ranong

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ 
  • ตรวจสอบ และดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทและระยะเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการบริหารทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  • ตำแหน่งดังกล่าวปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และต้องสามารถเข้างานเป็นกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line