Career

Job Vacancies - Phuket

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  จัดการและควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของสาขา และทำให้บรรลุเป้าหมายในงานด้านปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร  ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับที่กำหนด  รวมทั้งดูแลรับผิดขอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกแผนก  รวมทั้งทำหน้าที่ ผู้จัดการที่รับผิดชอบประจำกะ (Duty Manager) และในกรณีที่ผู้จัดการประจำสาขาไม่อยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาต้องปฏิบัติหน้าที่แทน ในการดูแลจัดการ และควบคุมสาขาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  และในขณะเดียวกันก็จะต้อง จัดการแก้ปัญหาประจำวันของสาขา
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร หรือฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปในระดับบริหารจัดการ ในอุตสาหกรรมค้าปลีก


  สามารถส่ง resume เข้าพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th
  สอบถามข้อมูลโทร. 02-067-8153

line