Career

Job Vacancies - Trang

Type
Zone
Branch

  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า(หากไม่มีวุฒิปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ตรง สามารถเข้ามาเพื่อยื่นใบสมัครให้ฝ่ายบุคคลประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ตรงเท่านั้น)
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถยกของหนักได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาติ certificate forklift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
  ลักษณะงาน 
  • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า
  • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ
  • จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำ, ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ และ แนะนำวิธีการดูแลสินค้าเพื่อทำให้ยอดสูญเสีย และปริมาณสินค้าชำรุดลดน้อยลง เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการระบายสินค้า
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิต เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
  สวัสดิการที่จะได้รับ
  • เงินโบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  • เงินสวัสดิการพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกประกันสังคม
  • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร
  • ประกันชีวิตกลุ่ม 36 เท่าของอัตราเงินเดือน และช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทอีก 4 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
  • กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  • เงินค่าทำงานกะ
  • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำรายไตรมาส สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
  • เสื้อโปโลเพื่อใส่ปฏิบัติงาน
  • ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด ฯลฯ
   
  ท่านใดสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถโทรติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ 075-828-038 ต่อ 104 - 105

line