Career

Job Vacancies - Khon Kaen

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ ให้อใสหมห้ที่มีะลิทพ รวมทั้ชระสาหงานกับ
  • ISD สำนักงานใหญ่ หรือแจ้งบริษัทฯ ให้เข้ามาทำการซ่อมบำรุง Hardware
  • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ จุด  POS รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่นๆ รวมทั้งทำการสำรองข้อมูลประจำวัน ประจำเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน
  • การตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ณ จุดอื่นๆ  รวมทั้งทำ การสำรองข้อมูลประจำวัน  ประจำเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ในสโตร์ ในการซ่อมบำรุงระบบ Hardware
  • ตรวจสอบการควบคุมรายการสินค้าคงคลังที่ลงในวารสารแม็คโครเมล์ รวมทั้งช่วยสั่งสินค้าในช่วงที่ลงในวารสารฯ
  • ตรวจสอบรายการสินด้คงคลังและดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ 0PL หรือ SuChaMa และตรวจสอบความ
  • ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนส่วนงาน Operations Sales Floor อาทิช่น กรณีส่งแฟิซ์สั่งสินคเร่งด่วน (Telephone Order)
  • ให้กับ Supplier หรือ การจัดทำรายงานยอดขาย, Stock สินค เป็นต้น
  • ตรวจติดตามการบริหารจัดการสต็อกสินค้า Aging, Neverbeen Sold, Slow Moving, Negative Stock
  • ร่วมกับผู้จัดการตามสายงาน
  • ประสานงานและเช้าร่มการเช็คสตีอกสินค Yearend และ Cycle Stock Take วมทั้งตรวจนับจำนวน
  • ครั้งของการนับสตือก
  • ตรวจสอบการจัดทำปยราคาสินค้และปายสินค้ที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ย
  • ปฏิบัติการ
  • ตรวจสอบและดำเนินการ Key-ก ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • เข้าร่วมในการดูแลระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านสินค้าคงคลังของสโตร์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ

  คุณสมบัติ
  •     • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  •     •  มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

  สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสพิเศษ ( ตามผลประกอบการฯ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพกลุ่ม)
  • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ากะ , ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • เงินช่วยเหลือค่าอาหารและที่พัก (เฉพาะบางสาขา)
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-19 วัน (ตามตำแหน่งงาน)
  • วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
  • ชุดฟอร์มพนักงาน

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th, hrm12@siammakro.co.th , hrs12@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาขอนแก่นโทร.  043-042310  ต่อ 105,189 หรือ สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line