Career

Job Vacancies - Sakol Nakorn

Type
Zone
Branch

ตำแหน่ง Supervisor Fruit, Veg & Spice (หัวหน้างานแผนก ผัก ผลไม้และเครื่องเทศ)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  1. 1ช่วยเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้าจากส่วนกลางและท้องทิ่น 
  2. 2ดูและการจัดการเรื่องสินค้าหน้าร้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณืพร้อมขาย และการจัดการจัดเก็บสินค้าในสต๊อก(FIFO)
  3. 3ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้า/ดำเนินการสุ่มตรวจสอบจำนวนสินค้าทุกเดือน
  4. 4ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท  รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  5. 5ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณ
  6. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนกอาหารสด/ ผู้จัดการทั่วไปของสโตร์/ ผู้จัดการประจำวัน  คุณสมบัติ
  1. ชาย, หญิง 
  2. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  3. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  4. มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ ยืดหยุ่น 
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าตัดสินใจ 
  6. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 
  8. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm24@siammakro.co.th, hrs24@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาสกลนครโทร042-171 461 - 68ต่อ104 - 105

line