Career

Job Vacancies - Nong Bua Lamphu

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำการจ่ายค่าจ้าง ของพนักงานและพนักงาน Outsource อย่างครบถ้วน
  • ตรวจสอบ บันทึกและเปลี่ยนแปลง การบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน
  • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
  • ตรวจสอบและจัดเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของบริษัท แก่พนักงาน
  • จัดทำเอกสารธุรการต่าง ๆ ของงานทรัพยากรบุคคล
  • ดำเนินการรับใบสมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 3  ปี ขึ้นไป
  • บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ มีความยุติธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
  • มีจิตวิทยา และ ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
  • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm107@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหนองบัวลำภู โทร. 095-763-4122 , 042-007-900 ต่อ 104 หรือ 105

line