Career

Job Vacancies - Nong Bua Lamphu

Type
Zone
Branch

Customer Development - HoReCa

  ลักษณะงาน
  1. วางแผน การออกพบลูกค้าในพื้นที่ที่ ผู้จัดการกำหนดในแต่ละวัน และเข้าพบตามเป้าหมาย
  2. พัฒนายอดขาย จากบัญชีรายชื่อผ่านทางโทรศัพท์
  3. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และนำเสนอข้อมูลให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
  4. ดูแล และช่วยเหลือลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  5. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของบริษัท
  6. ดูแลลูกค้า และบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า

  คุณสมบัติ
  1. จบปริญญาตรีด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในส่วนงานขาย และบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูล
  3. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  4. มีรถยนต์
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า, สุภาพเรียบร้อย


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์  :hrm107@siammakro.co.th
  :hrs107@siammakro.co.th


  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาหนองบัวลำภู
  โทร. 042-007 900 ต่อ 104, 105

line