Career

Job Vacancies - Mae Sai

Type
Zone
Branch

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสมาชิก/CDO

  ลักษณะงาน
  1. วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้าในบัญชีที่ได้รับผ่านทางการขายทางโทรศัพท์
  3. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด นำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
  5. ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


  คุณสมบัติ
  1. บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์/รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
  3. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป   ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm67@siammakro.co.th , hrs67@siammakro.co.th   Line@ : @makrojob , jobs@siammakro.co.th  


  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา แม่สาย  โทร. 052 – 021- 701-15 ต่อ 104,105

line