Career

Job Vacancies - Lamphang

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ตลอดจน ISD สำนักงานใหญ่ทราบหากมีปัญหา หรือแจ้งบริษัทฯ ให้เข้ามาทำการซ่อมบำรุง Hardware
  • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ จุด POS รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่น ๆ รวมทั้งทำการ สำรองข้อมูลประจำวัน, ประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานสต็อก, การเก็บรักษาและรายงานการซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ ISD สำนักงานใหญ่
  • ดำเนินการ Key-in การสั่งซื้อผ่านระบบ OPL และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  • จัดพิมพ์รายงานสต็อกสินค้า
  • เข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า ประจำปี,ประจำเดือน
  • จัดทำป้ายราคาสินค้าและป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฎิบัติการ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากองค์กรธุรกิจค้าปลีก หรือซุปเปอร์มาร็เก็ต พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  •  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

line