Career

Job Vacancies - Lamphang

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกสินค้าเนื้อสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการเนินงาน 
  • รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า ให้การบริการลูกค้าสูงกว่ามาตรฐาน ที่กำหนด
  • ควบคุมและมอบหมายงานในเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า วางแผนล่วงหน้า ในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
  • ควบคุมและมอบหมายงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO
  • ดำเนินการร่วมกับแผนกตรวจรับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
  • ให้ความใส่ใจกับความต้องการ / ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการบริการให้อยู่ในระดับสูง สร้างความพึงพอใจ โดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ
  • ควบคุมและมอบหมายงานด้านการรักษาความสะอาดสต็อกสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงาน,ดำเนินการ ตามข้อกำหนด ของมาตรฐาน GMP
  • ดูแลการเติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับสินค้าลงวารสารแม็คโครเมลล์ สินค้าขายดี และสินค้าที่ขาดก่อนเสมอ
  • ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของป้ายราคา
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า
  • บริหารและจัดการตารางการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง  อายุ 28 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี    ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกเนื้อสัตว์ในธุรกิจการบริการอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพอใช้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  เปิดสัมภาษณ์แบบ Online สัมภาษณ์วิถีใหม่อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 11 ธ.ค.63 นี้ ส่งประวัติพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

line