Career

Job Vacancies - Chiangmai 2

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง  โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้จัดการประจำวัน
  • ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด  หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้อง
  • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก  ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูง    เพื่อป้องกันการสูญหาย
  • ยืนยันเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน  และ สินค้าส่งคืน
  • ดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, รถยกสินค้า และเครื่องมือขนย้ายสินค้า)
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้า รวมไปถึง Supply Chain Management ; DC  เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพของการจัดส่ง
  • ประสานงานกับ ฝ่ายควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control)  ในกรณีที่พบว่าเอกสารการส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขบิลเงินสดของแผนกต่างๆ ที่ลงตัวเลขผิด
  • ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับตรวจรับสินค้าต้องถูกต้องในใบสั่งสินค้า ป้ายระบุต่างๆที่ชัดเจน  รหัสสินค้าตรงตามที่กำหนด
  • ควบคุมการตรวจรับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายตามรายการให้กับแผนกผู้สั่งสินค้า โดยต้องเขียนใบนำออก/นำเข้า อย่างเคร่งครัด
  • ควบคุมการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันและส่งรายงานสรุปประจำวันให้กับแผนกควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control)
  • รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ส่งสินค้า คนขับรถ และทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้รักษาความปลอดภัยมีการใช้งานตลอดเวลา รถโฟร์คลิฟต์มีการใช้งานอย่างปลอดภัย และแผนกปลอดจากอุบัติเหตุ
  • มีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตรวจรับสินค้า
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 
  • ป.ว.ส. - ปริญญาตรี / ประสบการณ์ด้านการตรวจรับสินค้า 5 ปี

  ความสามารถหลัก 
  • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ 
  • กล้าตัดสินใจ 
  • มีความกระตือรือร้น 
  • มีเป้าหมายในการทำงาน
  • มีความสามารถในการบริหารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • มีความสื่อสัตย์สุจริต
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและมีความทุ่มเท 
  • บริหารจัดการงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน
  • สามารถปฏิบัติงานแทนผู้จัดการฝ่ายรับสินค้าได้
  ความสามารถทางเทคนิค
  • สามารสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
  • มีความเป็นผู้นำ 
  • มีทักษะในการโน้มน้าว 
  • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และต่อรอง
  • สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ hrm41@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 053-447788-99 ต่อ 104,105

line