Career

Job Vacancies - Nan

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจาก Email,Fax,จดหมาย ให้กับแผนกต่างๆ ได้ทราบ 
  • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน 
  • จัดเตรียมเอกสารเสนอเซ็นต์ให้กับ SGM.
  • จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบ จัดทำเอกสารประชุมและรายงานการประชุม
  • ช่วยติดตามงานจากแผนกต่างๆ
  • ช่วยพิมพ์งาน พิมพ์ Email หรือช่วยเหลืองานด้านเอกสารให้กับแผนกต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • แปลเอกสารหรือ Email ภาษาอังกฤษ ให้กับแผนกต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • นัดหมายหรือรับนัดหมายผู้ที่จะติดต่อกับ SGM
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก SGM


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรีด้านเลขานุการหรือประชาสัมพันธ์ 
  • ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี , มีทักษะในการทำงานเอกสารและงานประสานงาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการหรือประชาสัมพันธ์บ้างก็จะเป็นประโยชน์
  • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrs103@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 054-051155  # 104-105

line