Career

Job Vacancies - Chanthaburi

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ตรวจสอบติดตาม การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงินรวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายและการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน


  คุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านบัญชี
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี หากเคยผ่านงานบัญชีในสาย Retail ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th :
  hrm26@siammakro.co.th
  hrs26@siammakro.co.th บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00035 จันทบุรี
  21/11 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์
  039-601462 ต่อ 104

line