Career

Job Vacancies - Amara Nakhon

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน 
  ·         รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารหน้าร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด 
  ·         ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก 
  ·         ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล 
  ·         บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน , กำไร รวมถึงวางแผนอัตรากำลังของแผนก 

  คุณสมบัติ 
  ·         วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Fresh Food แต่มีคุณวุฒิไม่ถึงระดับปริญญาตรี) 
  ·         มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน 
  ·         มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้ 
  ·         ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    
    
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line