Career

Job Vacancies - Amata

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  เพื่อให้เข้าใจลักษณะงาน ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
  เป็นงาน HRM ในสาขา ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่ขาด ดุแลด้านสวัสดิการต่างๆ จัดทำเงินเดือนพนักงาน ดูแลด้านระเบียวินัย มีส่วนร่วมในงานสนับสนุนงานอื่นๆ ภายในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เดินฟอลร์ดูความเรียบร้อยภายในสาขา เป็นเวร Duty สาขา เป็นต้น

  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์งาน HRM เช่น ด้าน Recruit , Payroll , C&B ด้านใดด้านหนึ่งหรือครบทุกด้าน
  - หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีไหวพริบ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทัศนคติดี มีมุมมองในการทำงานในเชิงบวก มีกระบวนการทางความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ทำงานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้และพัฒนางานของตัวเองอยู่เสมอ
  - ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานมาก่อน หากมีคุณสมบัติจากข้อก่อนหน้าครบ
  - สำคัญที่สุดคือต้องสามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ 

  สนใจสามารถส่ง resume มาพิจารณาได้ที่ pkhomgri@siammakro.co.th
  สอบถามข้อมูลโทร. 02-067-8153

line